ש

מדוע חשוב לוודא כי אין חריגות בנייה בנכס בטרם החתימה על הסכם הרכישה? הרי במסגרת נטילת המשכנתה מגיע שמאי מטעם הבנק ובודק זאת.

ת

אכן השמאי מטעם הבנק בודק ומוודא, בין היתר, כי לא קיימות חריגות בנייה בנכס הנרכש. אך יש לזכור כי השמאי מטעם הבנק מגיע לנכס רק לאחר חתימת הסכם המכר, וכך הרוכש עשוי למצוא עצמו במצב שחתם על הסכם לרכישת דירה ולא אושרה לו משכנתה. במצב כזה הרוכש עשוי למצוא עצמו בהפרה יסודית של ההסכם המזכה את המוכר בפיצוי מוסכם בסך מאות אלפי שקלים.

ש

שילמתי למוכר הדירה את כל התשלומים לפי ההסכם וקיבלתי מפתח לדירה. מדוע זה חשוב שהדירה תירשם על שמי בטאבו?

ת

קבלת "מפתח" בדירה מהווה קבלת חזקה בנכס, שהיא זכות משנית לזכות הבעלות בנכס. כמו כן, עסקה במקרקעין מסתיימת ברישום הנכס, ועד להשלמת הרישום על שם הרוכשים, לרוכשים, למעשה, זכות חוזית בלבד בנכס. להשלמת רכישת הזכות הקניינית של הנכס ולהפיכה לבעלים הרשום של הנכס – יש להשלים את רישום הזכויות על שם הרוכשים.

ש

חתמתי על הסכם למכירת הדירה שלי וקיבלתי מהעירייה שובר לתשלום היטל השבחה. מה הוא היטל השבחה והאם אני חייב לשלם את השובר?

ת

היטל השבחה הוא מס שמוטל מכח חוק התכנון והבנייה, והוא מוטל באחד מהמקרים הבאים: אישורה של תכנית חדשה המגדילה/ מוסיפה זכויות בנייה; אישורה של הקלה; אישור לשימוש חורג בנכס. מכירה של נכס מהווה אירוע "מימוש" לפי חוק התכנון והבנייה ולכן קיבלתם שובר תשלום בגין היטל השבחה. במסגרת ייצוגו של מוכר על עוה"ד המטפל לוודא האם מוכר הנכס צפוי לחוב בהיטל השבחה אם לאו, על מנת שמוכר הנכס יוכל לקחת זאת בחשבון בחישוב התמורה המבוקשת בגין הנכס.

סגירת תפריט